Sunday, May 18, 2014

hutok kan niyog


 
photo credits: naturalblaze

an hutok garu an niyog. maski pa bangaon mo wara an ki pinagkaiba: masiram pag lumbod, medyo matagas kagaton pag lukadon, asin ikudkod para mahiris an gata pag laya na.

may mga hutok na salto an pagsabot, pero kung minapasabot garu nakakasabot. para nakabasa ki saro, duwa, tolo istorya manungod sa pagsakat sa niyog bigla nagka-igkat naging mas maorag pa sa mga bo-ok. na an paghuna pag abot sa mga niyog puede ng isalyada na kopra an nasikyodan nya. makosogon pa an boot na sugoon an mga sano-sano na ibalangibog asin ihiras sa bilog na kaniyogan an diit na ampol na napurot sa lukadan.

dipisil saboton asin malibong sa payo? tunay o pinilosopo? balua daw kung kaya mo, kun dai iulok na sana nindo.

Sunday, April 20, 2014

paturotaghoy sana an payt

malumlum na pagkaaga
sa enot na pagmuklat
kan mata...

sa laog kan isip
naglalayaw-layaw su kantang natoom kaitong mga panahon.

"laog ako banyo piripisi sako ----!"

ini an poon kan aldaw ko bago magbalag-balag sa kadlagan na sementado.

"tukaw ako bangko
kalay-kalay sako ----!"

Thursday, February 28, 2013

Manoy Edgar

 malakaw. madalagan. malunad. malayog. marabas. arog kan dati. makahugak maghiro-hiro. arog kan dati. makupot-kupot pag harani na-

ang oras de peligro...

bawion na lang sa paagi kan pakikarawan sa ispiritu kan arak. bawion na lang sa paki-inuman sa gadan na maorag.

iyo, pakalihis ki pirang taon...

mabalik kung sain pinunan ang bagong dalan. mapasyar guiraray sa harong asin nilubngan kan saro sa nakaimpluwensya sa buhay. mabasa guiraray kan mga madiklom na kasuratan.
 

Tuesday, July 3, 2012

santigwar


bulong sa naanayo:
patalibongon an sensilyo sa daga
hanggang ini magtoro-tigaya
patagduan nin kandila an payo
sabay kuritan nin uring an plato

mag orasyon nin todo-todo:
dakopon an manok-gilokon ang liog-anitan ki balokag-hilapon ang laman-bosion ang pikpikon

salodon an
dugo

ibuntog an muro

 kutawon

an malipot na tubig sa baso

nem, ano an nahiling mo sa uriw na nabilog sa maating plato-

ang makaraw na ispiritu o ang dwendeng natimakan mo; an santelmong nagkakalayo o ang tawong lipod sa kanto; ang demonyo sa impyerno o ang sadiri mong pagkatawo?
#


photo credit: caallother-dot-com

Thursday, May 17, 2012

guiromdom


habo ko na
 kutang
rumdomon
ang mga agi-agi 
kan 
panahon,

may mga 
nabubuhay na
guiromdom...

may makanos, may magayon
may maogma, may mamundo
mga osipon na
itinago sa 
kairarom-irarumi 
kan nakakahon na
puso
ngonian lugod 
pirit na pigkakalot
ang  pagmati na 
haloy ng
 ilinubong...
habo ko na 
kutang 
rumdumon
ang mga agi-agi 
kan 
panahon,

may mga 
bagay
 na dai na dapat 
kaipuhan na 
mabuhay giraray
alagad 
ang puso
 talagang madunong
ang isip
 talagang sutil
ang bitis 
dipisil mapungpong

mabalik na mabalik
kung sain
 inot na nagtalubo
ang ugbos kan tunay na
pagkamoot
#

Tuesday, May 8, 2012

pangom-om


paas na ang boses, piyong na ang mata
napipiot  na ang daghan
pigkakalambre na ang  rapandapan
wara ng kusog ang laman

dai nakakahangos, dai nakakagios
dai nakakagasod, dai ng kurukarigos

lingaw na kan  mga kahapotan
wara ng pakiaram sa kapalibotan
libong na kan mga kasimbagan
wara ng  pagmati kan sadiring kamogtakan

raot na ang isip, gadan na ang puso
luway-luway na naglalakaw ang kalag pasiring
sa madiklom na kadlagan.
#

ritrato hali ki: HubPages/Quiline

Sunday, April 22, 2012

madampog na hutok...mag-agang magmi-mekaniko, magsusulit kan mga turnilyo sa payo. wara ng katotinongan- mga hutok na maluya na ang pagsabot, mga matang nakahiling sa harayo, nagkakalayo ang boot kun nata dai kayang i-eksplikar kan isip ang pangom-om sa katotohanan.

*ritrato sinublian ki brainmagnets